ecoligo. investments – 71 kWp Solaranlage – Arenal Kioro